خدمات مرکز

در مرکز مشاوره صبح صادق با توجه به ابزارهای روز دنیا برای بیماریهای مختلف در حوزه روانشناسی درمانهای مختلف ارائه می گردد :

 

 

تحریک مغناطیسی مغز  تحریک الکتریکی مغز – متناوب  تحریک الکتریکی مغز – مستقیم   

 

نوروفیدبک  نقشه مغزی  کاپتان لاگ   I.V.A

 

روان درمانی  زوج درمانی  خانواده درمانی

 

 

 
موارد فوق بخشی از درمانهای ارائه شده در مرکز مشاوره صبح صادق می باشد.