نرم افزار I.V.A

نرم افزار I.V.A  که محصول شرکت آمریکائی (Brain Train) است ، برای تشخیص بیماری بیش فعالی و عدم توجه و تمرکز استفاده می شود