نقشه مغزی

برای بررسی امواج مغزی و تشخیص بیماریهای مختلف در این حوزه بخصوص بیماریهای تکاملی در کودکان و نوجوانان مانند بیش فعالی و اختلال یادگیری از نقشه مغزی (Brain map ) و یا (QEEG) استفاده می شود.