خانواده درمانی

برای خانواده هائی که دچار روابط ضربدری در ارتباط افراد با هم هستند و یا در ارتباط دو سویه نمی توانند مطالب خود را بدون خشم و با درایت به مقصد برسانند این درمان استفاده می شوند.