نوروفیدبک

برای درمان بچه های دچار اختلال بیش فعالی و عدم توجه و تمرکز (ADHD) و اختلال یادگیری (LD) و بیماران دارای افکار وسواسی علاوه بر درمانهای معمول از نوروفیدبک و برای افراد دارای اضطراب و حمله عصبی (پانیک) از بیوفیدبک استفاده میشود