روان درمانی

روان درمانی شناختی رفتاری برای بیماران افسرده ، مضطرب ، وسواسی ، ترسها (فوبی)، حملات عصبی و بیماری روان تنی در این مرکز انجام می پذیرد