تحریک مغناطیسی مغز

برای بیماریهای مختلف روانی از جمله افسردگی ، اضطراب و وسواس علاوه بر درمانهای متداول مانند رواندرمانی و دارو درمانی از تحریک مغناطیسی مغز (TMS) نیز استفاده می شود.